Kallelse till Exilsnokarnas årsmöte 2016

Härmed kallas medlemmar i föreningen Exilsnokarna till ordinarie årsmöte.

Tid: söndag den 13 mars, kl. 13.00
Plats: O'Learys, Järntorgsgatan 5, Stockholm

Dagordning för årsmötet:
 1. Mötet öppnas.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Fastställande av röstlängd för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av ev. verksamhetsplan kommande verksamhetsåret.
 12. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter samt suppleant för en tid av 1 år.
 13. Val av revisor.
 14. Val av valberedning.
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 16. Mötet avslutas.
 17. Övriga frågor och funderingar
Varmt välkommen!
Exilsnokarnas styrelse

---

Bilaga, styrelseförslag till stadgeändring:

§ 12 i stadgarna lyder inledningsvis: "Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer." Detta bör enligt styrelsen ändras till "Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1 maj på tid och plats som styrelsen bestämmer." Anledningen till denna datumändring är att det tidiga datumet har fungerat som en hämsko vid betraktande av IFK Norrköpings spelschema. Styrelsen vill alltså ha möjlighet till att kunna ha årsmötet i anslutning till den allsvenska premiären, vilket exempelvis inte varit möjligt i år.

---