Extra årsmöte för föreningen Exilsnokarna

Medlemmar i föreningen Exilsnokarna kallas härmed till ett extra årsmöte, tisdagen den 3 februari, kl. 18.00.

Anledningen till det extra årsmötet är tyvärr att vår revisor Nils Bertil Kindgren har gått bort.

Dagordning:
1. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Fastställande av röstlängd för mötet.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av dagordning.
7. Val av revisor.
8. Mötet avslutas.
9. Övriga frågor och funderingar.

Plats: O'Learys i Gamla stan
Tid: 3/2, kl. 18.00

Medtag medlemskort för 2014. Välkomna!

Med vänlig hälsning
Rickard Bohman
ordförande Exilsnokarna

---