Till medlemmarna i Exilsnokarna Stockholm

P.g.a. den rådande pandemin har möjlighet öppnats att frångå stadgarna och flytta fram årsmötet tills läget i landet är mer stabilt.
Styrelsen frågar härmed medlemmarna ifall någon har något att invända mot detta. Stadgan säger att årsmötet skall hållas innan 1 maj.
Har du något att invända mejla oss innan 15 mars.
Medlemskortet för 2020 kommer att gälla fram till årsmötet vars datum ännu ej är bestämt.
Givetvis kommer vi att ordna så att nya medlemmar kan ansluta till vår gulddoftande förening.

GULD 2021